Cyfle cyfathrebu — Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) Cymru

Yn CDPS, rydym yn frwdfrydig ynglŷn â rhannu syniadau, dysgu a darparu. I gefnogi ein nod o weddnewid y ffordd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yng Nghymru, credwn fod angen i ni weithio mewn modd agored, gan greu diwylliant o ymddiriedaeth a chydweithredu.

Cefndir

Rydym yn ein cam ‘alffa’ ar hyn o bryd, yn profi canfyddiadau ein gwaith darganfod ac yn cynnal nifer o brosiectau yn ymwneud â dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddefnyddwyr, sgiliau digidol a rhannu gwybodaeth a syniadau. I’n cynorthwyo trwy’r cam hwn, rydym yn chwilio am swyddog cyfathrebu dawnus a dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) i ddod i weithio gyda ni hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021.

Mae’r rôl yn rhan o’n tîm bach craidd a byddwch yn gweithio ar draws pob rhan o’r Ganolfan i greu cynnwys a negeseuon sy’n cefnogi ein nodau, yn ogystal â rheoli ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Yn rhan o’n cam alffa, rydym eisiau archwilio sut mae’r iaith Gymraeg yn dod yn rhan annatod o’r ffordd rydym yn dylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus, felly rydym nid yn unig yn chwilio am swyddog cyfathrebu sy’n siarad Cymraeg, ond rhywun sy’n awyddus i gyfrannu at y ffordd honno o feddwl.

Rydym yn awyddus iawn i rywun sydd eisoes yn gweithio ym maes cyfathrebu yn rhan o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ymuno â ni ar secondiad. Mae’n gyfle gwych i gefnogi’r broses o greu’r Ganolfan ar yr un pryd â dysgu sgiliau newydd fel y gallwch drosglwyddo gwybodaeth yn ôl i’ch sefydliad cartref. Os ydych yn gweithio ym maes cyfathrebu yn y sector Iechyd, Addysg, Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru neu un o’i chyrff hyd braich, neu wasanaethau golau glas, fe’ch anogwn i ystyried ymgeisio.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Gweithiwr cyfathrebu proffesiynol sydd â phrofiad o:

· Reoli platfformau cyfryngau cymdeithasol

· Deall cynulleidfaoedd a sut i werthuso gweithgareddau cyfathrebu

· Rheoli digwyddiadau (gan gynnwys digwyddiadau ar-lein)

· Rheoli rhanddeiliaid

· Dulliau cyfathrebu wedi’u seilio ar ymgyrch

· Cyfathrebu ynghylch newid

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn creu cynnwys ac yn rheoli platfformau cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Sut i ymgeisio

Anfonwch gopi o’ch CV, ynghyd â llythyr eglurhaol un dudalen o hyd sy’n amlinellu pam mae gennych ddiddordeb yn y secondiad hwn a’r profiad y gallwch ei gyfrannu at y Ganolfan, at info@digitalpublicservices.gov.wales erbyn 5pm ddydd Gwener 20 Tachwedd.

Gwybodaeth ddefnyddiol

· Secondiad 4 mis yw hwn (mis Rhagfyr hyd at fis Mawrth), gyda’r posibilrwydd o estyniad o hyd at flwyddyn

· Mae CDPS wedi’i lleoli yng Nglynebwy, ond mae’r tîm yn gweithio o bell ar hyn o bryd a disgwylir i hyn barhau tan fis Mawrth 2021 o leiaf (gyda’r opsiwn o weithio’n hyblyg wedi hynny)

· Rydym yn fodlon ystyried ceisiadau rhan-amser a rhannu swydd

· Nid ydym yn poeni cymaint am eich gradd; rydym yn fwy awyddus i ddod o hyd i rywun â’r profiad a’r sgiliau iawn sy’n rhannu ein brwdfrydedd ynglŷn â darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

· Gallwch ddysgu mwy am y Ganolfan yn www.digitalpublicservices.gov.wales

Eisiau gwybod mwy?

Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol? Os felly, cysylltwch â ni, byddem wrth ein bodd yn siarad â chi. Info@digitalpublicservices.gov.wales

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store