Rheolwr Rhaglen wedi’i benodi ar gyfer Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru

Mae Tim Daley wedi cael ei benodi’n Rheolwr Rhaglen ar gyfer cam Alffa Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol Cymru.

28 Medi, 2020

Image for post
Image for post

Mae Tim Daley, Cyfarwyddwr Perago-Wales o Abertawe sy’n arbenigwyr ar weddnewid a newid, wedi cael y dasg o oruchwylio’r broses o gyflawni rhaglen waith y ganolfan i gefnogi gwelliannau mewn darparu gwasanaethau cyhoeddus digidol ledled Cymru.

Mae gan Tim gyfoeth o brofiad o arwain a rheoli rhaglenni gwaith cymhleth, risg uchel yn y sector cyhoeddus. Mae ei brofiad o newid digidol a thechnolegol bob amser yn canolbwyntio ar y defnyddiwr a sut i wella canlyniadau ar draws y gwasanaeth cyfan.

Yn dilyn ei rolau fel pennaeth newid yn y DVLA yn Abertawe, lle y goruchwyliodd y broses o gyflawni rhaglen gweddnewid ddigidol yr asiantaeth, a chyfarwyddwr rhaglen ar gyfer Rhaglen Gwasanaethau Technoleg Cyffredin Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth, symudodd Tim ymlaen i fod yn un o sylfaenwyr Perago-Wales. Ers iddo gael ei greu yn 2016, mae Perago-Wales wedi gweithio gyda sefydliadau’r sector cyhoeddus a sefydliadau nid-er-elw ledled Cymru yn dylunio rhaglenni gweddnewid mawr, cyflawni newid yn seiliedig ar ddylunio gwasanaethau a arweinir gan ddefnyddwyr a chreu gallu mewnol ar gyfer newid digidol.

Fel Rheolwr Rhaglen ar gyfer cam Alffa’r Ganolfan, bydd Tim yn sefydlu ac yn arwain rhaglen a fydd yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes gwasanaethau cyhoeddus ac arbenigwyr ar weddnewid digidol yng Nghymru at ei gilydd. Bydd yn darparu canllawiau, hyfforddiant, safonau, rhwydweithio cydweithredol a chymorth ymarferol.

Dywedodd Tim: ‘Mae hwn yn gyfle euraid i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fanteisio ar y cyfleoedd sy’n gysylltiedig â thechnoleg ddigidol, ac rwy’n gyffrous iawn i fod yn rhan o’r cam hwn. Mae awydd mawr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell, a dealltwriaeth fod dinasyddion yn haeddu gwell. Gall y ganolfan helpu i ymsefydlu meddylfryd digidol a gweddnewid gwasanaethau.’

Dywedodd Simon Renault, Cyfarwyddwr Busnes y Ganolfan: ‘Penodwyd Tim yn dilyn ymarfer caffael a ddenodd ymgeiswyr o ansawdd uchel, sy’n dangos yn glir y cyfleoedd a’r diddordeb yng ngwaith y ganolfan a photensial Cymru. Rydym yn falch iawn o groesawu Tim i’n tîm i gefnogi cam cychwynnol ein gwaith.

Bydd y Ganolfan yn sicrhau bod gan y sector cyhoeddus yng Nghymru y sgiliau, y wybodaeth a’r galluoedd i ddarparu gwasanaethau wedi’u gweddnewid yn ddigidol sy’n bodloni anghenion a disgwyliadau’r defnyddiwr. Bydd yn denu cyfleoedd a buddsoddiad newydd i Gymru trwy arddangos ymagwedd gydgysylltiedig, amlsefydliadol a digidol alluog ein gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.’

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store